Öga
BOLD Consulting

... Erbjuder företag och organisationer utvecklingsinsatser i form av processtöd och coachning med syfte att utveckla framgångsrika arbetsplatser, som präglas av aktivt, ansvarstagande och effektivt ledarskap och medarbetarskap.

... Har verktygen, erfarenheten och den omfattande kunskapen om organisationspsykologi för att hjälpa beslutsfattare att minimera sina osäkerheter när det gäller att möjliggöra affärer och underlätta för arbetsprocesser med fokus på resultat genom att utveckla strukturer, processer och mänskliga beteenden.

... Har specialiserat sig på ledarskap och aktivt medarbetarskap. Inriktningen är att utveckla samarbetet kollegor emellan och mellan chef och medarbetare. Det skapar en medvetenhet och samsyn kring roller och uppgifter – nycklar till kreativt arbetsklimat och effektiva arbetsplatser.

... Har rätt verktyg och vet hur de ska användas. Kompetensen är resultat av flera års forskning. Kunskap om medarbetar- och ledarskap, liksom arbetsklimat, är vad organisationspsykologen Johan Bertlett använder, för att effektivisera privata företag och offentliga organisationer. Systemteoretiska vetenskapliga modeller, ja, men ur ett processorienterat perspektiv. Avancerade teorier blir praktiska verktyg i levande utvecklingsinsatser, utbildningar, seminarier och Workshops.

... Har kraftfulla och pragmatiska verktyg som med tung vetenskapligt support skapar förlösande underlag i processer för att utveckla ledarskaps- och medarbetarskapsbeteende med fokus på såväl individ och grupp som relation, struktur och process.

... Är licensierad FARAX-konsult vilket grundar sig i 360-metodiken. Metodiken hämtar mycket av sin kraft i ett välstrukturerat feedbacksystem som tydliggör att utveckling sker i relationen till och i samsyn mellan kollegor, chefer och medarbetare. Metodiken lämpar sig väl för utvecklingsinsatser på såväl individ- och grupp- som på organisationsnivå: t.ex. chefs- och ledarskapsutveckling, ledningsgruppsprofil, medarbetarskap och change management.

... Är licensierade i Hogan Assessments System (HAS) som grundar sig i världens mest vedertagna personlighetsmodell - Big 5. Detta är en uppsättning av verktyg som tillsammans skapar ett djupgående underlag för att analysera person- och grupprofiler. HAS är ett kraftfullt hjälpmedel inom flera områden där vi ser dess styrka vad det gäller att skapa ett reliabelt och valitt underlag inför beslut som berör tillsättning av personal, skapa och utveckla grupper samt att det framförallt genererar ett fantastiskt underlag för att utveckla individer och grupper med hjälp av coaching.

... Lägger ribban högt, fokuserar på att initiera kompetensutveckling i en ständigt pågående process, där kunden själv utbildas i användningen av rätt verktyg, för att kunna arbeta med och vidareutveckla det aktiva medarbetarskapet.

... Är processexperten, medan du som kund kan innehållet, dvs. ditt arbete, din verklighet. Kombinationen tillsammans i en Behovsanalys. Bold Consultings frågor och dina svar är underlaget till en detaljerad offert. Den innehåller inte bara tidplan och budget, utan också respektive insats innehåll och målsättning.

... Har nuläget som fundament. Omvärldsanalysen med hot och möjligheter är avläsbara delmål. Processen fram emot effektiva arbetsrelationer med samsyn kring roller och uppgifter är målet. Det blir ett avgörande kliv in i morgondagens alltmer föränderliga värld – redan idag!

... Belyser företags-/organisationskulturer, samarbetsklimat, arbetstillfredsställelse och – miljöns in- och påverkan på det önskvärda – ett kreativt, effektivt och därmed lönsamt arbete.

... Vet vad som krävs för att facilitera positiv ledarskaps-, medarbetarskaps- och grupputveckling, vilket är grunden för det effektiva företaget/organisationen. Ledningsform och -stil, samarbetsprocesser och uppgiftslösningar i positivt psykologiskt klimat är byggstenar i de kundanpassade utvecklingsinsatser och gruppövningar som med fördel kopplas till seminarier och föreläsningar.

... Bygger Workshops utifrån medarbetarskapets ledare-/följarperspektiv. Aktiva diskussioner kring vad arbetsrelationer och samarbetsbeteenden är, kunskap om att identifiera hur samstämmigt och kontraproduktivt beteende skiljer sig åt och hur en höjning av medvetenheten, förståelsen och förmågan att reflektera kring arbetsrelationer, för företaget/organisationen upp till en ny, högre nivå.

... Utvecklar utbildningar vars målsättningar och innehåll helt styrs av kundens verklighet och önskemål. T.ex. har BOLD utvecklat ett svenskt globalt företags Change Management modul och ansvarar nu för deras chefers utbildningen i förändringsledning.

... Anser att de flesta företag och organisationer har skarpa förutsättningar att leverera starka resultat samtidigt som det finns skickligt fokus på personal- och verksamhetsutveckling. Att skapa ett självklart handlingsutrymme för dessa förutsättningar kräver att det finns ett ledarskap och medarbetarskap som vågar utveckla och låta utvecklas. Ofta krävs det någon, internt eller externt, som med hjälp av t.ex. organisationspsykologi utmanar, faciliterar, stöttar och driver förändringen av strukturer, processer och beteenden.

BOLD Consulting vågar. Våga ni också.